Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Nákupní řád

Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

Prodávající - provozovatel internetového obchodu

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Identifikace Prodávajícího:

Floortech Trade and Services s.r.o., Pod Habrovkou 2342/2, Praha 6, provozovna: K Poště 472, Tuchoměřice, PSČ 252 67, tel.: 605 502036, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou zn. 202422 C, IČ: 29129796,  DIČ: CZ29129796

Kupující

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti, jiné své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba starší 18-ti let či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, resp. Kupující a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

Kupní smlouva je smlouva, z níž vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou cenu.

Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") jsou smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP, a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

III. Objednávání

Objednávka

Objednávku je možné učinit on-line prostřednictvím nákupního košíku, emailem, telefonicky nebo poštou. Jakákoliv forma objednávky je závazná.

Minimální cena objednávky je 120 Kč bez DPH. Pokud bude objednáno zboží v celkové hodnotě nižší než 120 Kč, objednávka nebude přijata.

Objednáním zboží Kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád, vystavený Prodávajícím.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.

Objednané zboží se stává majetkem Kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

Informace k expedici

V den expedice zasílá přepravní firma kupujícímu email s číslem přepravního listu a kontaktem na dispečink, který rozvoz zboží realizuje a u kterého si lze domluvit další podrobnosti doručení. V případě osobního odběru prodávající zasílá informaci o možném vyzvednutí zboží na provozovně.

Další komunikace

Další komunikace je mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňována emailem.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost splnit závaznou objednávku Kupujícího, zboží dodat v dohodnutém termínu.

Další povinnosti Prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.

Prodávající má povinnost v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy posoudit toto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů a nejdéle do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy navrátit Kupujícímu finanční prostředky.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující odmítne objednané zboží převzít.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí Prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést Prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.

Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.

Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li Prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.

Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat písemně Prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující má právo uvést své výhrady k dodané zásilce do přepravního dokladu.

Shledá-li v průběhu záruční doby Kupující na zboží vadu, má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího. Práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci se řídí reklamačním řádem, který je součástí VOP.

V. Dodací lhůta

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností Kupujícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 1 až 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

VI. Dodací podmínky a úhrada kupní ceny

Dopravu zajišťuje Prodávající ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR. V případě volby spediční společnosti je dopravné fakturováno zvlášť spediční firmou a placeno při převzetí zboží. Cena dopravného je závislá na hmotnosti dodávky a vzdálenosti.

Kupující je povinen, v případě, že na dodaném zboží neshledá žádné poškození, zboží od přepravní společnosti převzít. V opačném případě má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s expedicí a doručením zboží na adresu Kupujícího.

Možnosti platby za zboží:

hotově - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete zboží zaplatit přímo v našem kamenném obchodě a zboží si odvézt sami.

dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte dovézt přepravní službou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí

bankovním převodem - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem na účet číslo: 107-4456030257/0100) a zboží Vám je následně doručeno. Zaplatíte pouze dopravci za dopravu bez poplatku za dobírečné (inkasné).

faktura - tento způsob platby je možný po předchozí domluvě

Převzetí zboží:

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, případně návod k použití v českém jazyce.

Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na bankovní účet Prodávajícího nebo uhrazením částky v hotovosti v provozovně Prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží Kupujícím.

Podrobné informace o dopravě včetně informací o ceně dopravy naleznete na stránce Dodací podmínky.

VII. Osobní odběr zboží

Jakmile Prodávající připraví objednané zboží k odběru, odešle Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky prostřednictvím emailu a/nebo sms zprávy.

Prodávající bezplatně rezervuje zboží ve své provozovně pro Kupujícího po dobu 7 dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí.

Kupující má právo smluvit s Prodávajícím bezplatné prodloužení doby rezervace zboží v provozovně Prodávajícího, a to maximálně na dobu 20 dnů. Smluvení prodloužení doby rezervace může Kupující provést telefonicky nebo emailem. V případě emailové žádosti Kupujícího je prodloužení doby považováno za smluvené emailovým nebo telefonickým potvrzením Prodávajícího.

Prodávající má právo stornovat objednávku, která nebyla Kupujícím odebrána v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, nebo ve smluveném prodlouženém termínu rezervace zboží.

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy, uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14-ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce Kupující zaslat zpět Prodávajícímu, by mělo být v původním obalu, nemělo by nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.).

Ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který není spotřebitelem. Prodávající neakceptuje vrácení zboží odesláním na dobírku. Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit.

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Toto ustanovení se vztahuje na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku.

Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.

Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění):

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí;
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

IX. Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese Prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.

Prodávající rozhodne o podané reklamaci ve lhůtě maximálně 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s Kupujícím na prodloužení této lhůty.

V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu zboží za nové.

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má Kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení Prodávajícímu.

V zájmu rychlého vyřízení doporučuje Prodávající Kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Dopravci oznamte případné nebezpečné vlastnosti zboží viz informace na etiketě obalu nebo příbalovém letáku.

Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku.

Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit.

Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.

Ostatní náležitosti reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem.

Reklamační řád

V případě reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na Kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Nevyzvedne-li si Kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je Prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná–li se o věc větší hodnoty a zná-li Prodávající adresu Kupujícího, je Prodávající povinen Kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí Prodávající Kupujícímu na výzvu Kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou Prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá Kupující, jehož věc byla prodána.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro Kupujícího 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

X. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

XI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) Kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy nebo zodpovězení dotazu za účelem případné nabídky zboží a služeb, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Uzavřením smlouvy se VOP Prodávajícího stávají pro Kupujícího závaznými.


Podmínky jsou platné od 1.9.2013.